Assertive Community Treatment

Assertive Community Treatment (ACT) is een zorgmodel voor hulpverlening in de maatschappij aan mensen met een langdurige psychiatrische en maatschappelijke zorgbehoefte. Vaak gaat het hierbij om mensen met problemen op meerdere levensgebieden tegelijk die binnen het klassieke zorgaanbod onvoldoende aansluiting vinden. Deze methode werd proefondervindelijk ontwikkeld in de VS en Engeland als 'training in community living'.

Werking

De kernprincipes van ACT zijn dat het team intervenieert daar waar de patiënt zich bevindt en hem actief betrekt bij het behandelplan en de geleverde zorg. De intensiteit van huisbezoeken vermeerdert in crisistijd.

Enkele belangrijke doelstellingen zijn het opbouwen van een netwerk rond de patiënt, de levenskwaliteit en de autonomie verhogen, de sociale reïntegratie bewerkstelligen, het actief voorkomen van herval en het verkorten van ziekenhuisopnames o.a. door de patiënt ook bij hospitalisatie verder te begeleiden.

Al deze aspecten van ACT zijn gebundeld binnen het individueel zorgplan dat samen met de patiënt wordt opgesteld. In de oriëntatie- en kennismakingsfase ligt de nadruk op het opbouwen van een werkrelatie tussen hulpverlener en patiënt. In de analyse- en inventarisatiefase wordt er vervolgens informatie verzameld m.b.t. de zorgbehoeften en competenties van de patiënt. In de doelstellingsfase worden keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld. Op basis van de doelstellingen wordt in de planningsfase concreet gestalte gegeven aan het zorgplan. Na de uitvoeringsfase wordt in de evaluatiefase aan de hand van een miniteam (waarbij zowel het netwerk als de patiënt uitgenodigd wordt), een terugkoppeling gemaakt om de kwaliteit van het zorgproces te toetsen en de doelstellingen bij te sturen.

Team en case-load

Het multidisciplinair trACTor-team is samengesteld uit 6 voltijds equivalenten. Elke patiënt heeft twee begeleiders. Het ACT- team kan maximaal 40 patiënten opvolgen.

PSC ACT Deurbel