PSC Elsene meldpunt klokkenluiders

Het PSC Elsene heeft conform de Europese en Belgische wetgeving een meldpunt voor 'klokkenluiders'. Medewerkers en externe partijen zoals leveranciers en aannemers hebben via deze weg de mogelijkheid om inbreuken op interne beleidslijnen en procedures, wetten en reglementeringen, op een vertrouwelijke manier te melden.

De klokkenluiderspolicy vindt u achter deze link

Belangrijkste principes:.

Wie kan melden?

Iedereen, intern of extern, die een professionele relatie heeft met het PSC Elsene of Beschut wonen, dus bijv. medewerkers, vrijwilligers, stagiairs, zelfstandigen, bestuurders, medewerkers van (onder)aannemers, leveranciers,... tot sollicitanten.

Wat kan u melden?

Alle informatie over

  • Feitelijke of mogelijke inbreuken, inclusief 'redelijke vermoedens' over inbreuken
  • Die hebben plaatsgevonden of zeer waarschijnlijk zullen plaatsvinden binnen de organisatie
  • En waarvan de melder kennis heeft binnen de werk gerelateerde context.

Denk bijv. aan inbreuken op beleid of interne procedures, onethisch gedrag, het niet nakomen van wettelijke verplichtingen,...

Hoe kan u melden?

Wij stellen het volgend meldingskanaal ter beschikking dat toegankelijk is voor interne en externe melders. Meldingen kunnen ingediend worden via: