Beschut wonen

Het project beschut wonen biedt de mogelijkheid om stapsgewijs het ziekenhuis te verlaten en geleidelijk te evoluëren tot een volledige reïntegratie in de maatschappij. Er wordt gezorgd voor huisvesting (binnen een gemeenschapshuis, een studio of een pension) met de nodige ondersteuning en begeleiding bij dit zelfstandig wonen.

Doelgroep en opnamecriteria

We richten ons voornamelijk tot (jong)volwassenen met een psychotische problematiek die nood hebben aan gestructureerde nazorg en moeilijkheden ondervinden bij de reïntegratie in de maatschappij. Tegenindicaties zijn ernstige drugs- en/of alcoholproblemen en een ernstige fysieke en/of mentale handicap. De bewoners zijn zowel mannen als vrouwen waarvan de leeftijd varieert tussen 20 en 65 jaar. Zowel nederlands- als anderstalige bewoners zijn welkom. Er wordt verwacht dat de bewoners een dagactiviteit hebben.

Aanbod

Beschut wonen probeert tegemoet te komen aan individuele vragen en behoeften. Om dit te bereiken wordt gewerkt op verschillende niveaus. In de gemeenschapshuizen zijn 25 plaatsen voorzien, verdeeld over 5 huizen. De mensen wonen samen in groepen van min. 3 en max. 8 personen. Er is wekelijks een bewonersvergadering en een kookmoment voorzien. Daarnaast is er individuele begeleiding mogelijk op vlak van financieën, sociale administratie, hygiëne, dagactiviteiten, sociale contacten, ... Twee huizen bieden een pensionformule, in totaal 14 plaatsen, voor bewoners die meer hulp en omkadering nodig hebben. Er is dagelijks toezicht en extra hulp bij de ADL-activiteiten zoals inkopen doen, koken, onderhoud, wassen van kledij enz. Een derde groep zijn de alleenwonenden. Deze bewoners verkiezen meer zelfstandigheid en privacy. Hiervoor zijn er momenteel 26 plaatsen beschikbaar. Zij verblijven in een studio van beschut wonen of kunnen zelf een studio huren. Via wekelijkse huisbezoeken wordt de nodige hulp voorzien. Er is veel vraag naar alleen wonen, maar voor veel mensen is dit financieel niet haalbaar.

Werking

Het doel is de mensen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren met hun capaciteiten en beperkingen. Elke bewoner heeft een vaste case manager die de zorg coördineert. Er wordt hierbij een zorgplan opgesteld in samenspraak met de bewoner. Er volgt op regelmatige basis een evaluatie door een mini-team samengesteld uit alle betrokken hulpverleners. Naast het team van beschut wonen kunnen de bewoners een beroep doen op de permanentie van het P.S.C. St.-Alexius-Elsene. Ze kunnen hier ook terecht voor individuele therapie bij een psycholoog en voor een consultatie bij de psychiater. Activering is een belangrijk aandachtspunt binnen beschut wonen. Er is dan ook een personeelslid beschikbaar om samen met de bewoners naar een geschikte activiteit te zoeken.
Dit kan zowel betaald werk, beschutte werkplaats, vrijwilligerswerk, een opleiding of een bezoek aan een daghospitaal of dagactiviteitencentrum zijn. We werken nauw samen met het dagactiviteitencentrum Den Teirling, gelegen in Elsene.
Tenslotte hechten we ook belang aan de huishoudelijke activiteiten en de vrije tijd.

Brochure participatie
Infobrochure voor familie en naasten Vzw Festina Lente
Brochure info pour familles et proches asbl Mandragora
PSC Beschut Wonen Trap PSC Beschut Wonen